To get to know the Tourna group, you can watch and enjoy the recorded videos of the conducted tourist tours

Takht-e Soleyman Tour

Lorestan Tour

Kerman Tour

Tehran Tour

Qeshm Tour

Dizin Tour

Yazd Tour

Desert Tour

Zanjan Tour

Savad koh Tour

Ratfing Tour ( Saman )

Oudlajan Tour ( Tehran )